การจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 35 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


การจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 35 โดยในครั้งนี้หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับหอการค้าจากทั่วประเทศพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติต่างๆเข้าร่วมประชุม กว่า 3,500 ท่าน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 30 ล้านบาท โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หลายท่านในการบรรยายให้ความรู้ และยังรวมไปถึงแนวทางต่างๆของหอการค้าที่จะดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปด้วยความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
* Core Value Chains
   - “ExecutingTrade and Investment with Inclusive Growth”
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้าน e-Commerce โดยการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะการเป็น Facilitatorพัฒนาระบบ Digital ID ของประเทศสร้างความปลอดภัยด้าน Cyber Security ของประเทศพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลด้าน Logistics & Location ของประเทศ 
Big Data ขอให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็น ให้ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการกระจายรายได้ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้ โดยขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยและการให้ความสาคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลของประชาชน
   - “ExecutingAgriculture and Food Processing with Inclusive Growth”
ด้านการส่งเสริมการผลิต โดยส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด้านนวัตกรรมและการแปรรูป โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม (Value Added) จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความหลากหลายผ่านการวิจัยและพัฒนาให้มีนวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครือข่ายภาคธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ ด้านการตลาด โดยหอการค้าไทย ให้ความสำคัญกับ “การตลาดนำการผลิต” เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
   - “ExecutingTourism and Services with Inclusive Growth”
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นประธาน ASEAN ASEAN ASEAN ในปี 2562 โดยเน้นการท่องเที่ยวใน Segment Segment เฉพาะเป็นพิเศษ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน สนับสนุนโครงการ Big Rock โดยเฉพาะโครงการทัวร์ริมโขง และโครงการไทยแลนด์ริเวียร์ร่า และเสนอให้เชื่อมโยงโครงการไทยแลนด์ริเวียร์ร่าทั้ง 3 ภาค (ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้) เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทำ Master Plan เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนบริเวณโดยรอบในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมสร้างต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน ผ่านแนวคิด 5A (มีจุดขาย เข้าถึงสะดวก มีกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยว มีสิ่งอานวยความสะดวก มีบุคลากรในการบริหารจัดการ) โดยสร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยว และจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นานขึ้น
เอกสารสรุปการสัมมนาหอการค้า 5 ภาค เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 , 1 มิ.ย. 2562 , 2 มิ.ย. 2562